Algemene voorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) die gelden voor het gebruik van het Platform en de Website, zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van het Platform.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Account:
De persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen het Platform waarop de Gebruiker persoonlijke informatie en voorkeuren kan plaatsen, waartoe deze toegang krijgt met behulp van zijn Inloggegevens en welk Profiel zichtbaar is voor andere gebruikers van het Platform;
Bericht:
De digitale, afgeschermde communicatie die de Gebruiker met andere gebruikers van het Platform kan uitwisselen indien deze volledige toegang tot het Platform heeft en welke voor de Gebruiker in zijn Account zichtbaar zijn;
Credit:
De virtuele waarde-eenheid binnen het Platform, welke de Gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 4 verkrijgt, en welke Credits de Gebruiker kan gebruiken om volledige toegang tot het Platform te krijgen en zodoende, onder meer, Berichten te sturen en te bekijken;
Content:
Al het door Gebruiker op het Platform geplaatste en verzonden materiaal, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – het Profiel, Berichten en overig materiaal;
Dienst:
De dienst die Connect All aan Gebruiker levert, zoals nader omschreven in Artikel 3;
Inloggegevens:
De door de Gebruiker opgegeven combinatie van gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van het Platform;
Intellectuele Eigendomsrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; en hiermee verwante rechten;
Connect All:
Connect All Media B.V., gevestigd 1ste Floor Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles;
Gebruiker:
De natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt, deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd en derhalve gebruik kan maken van het Platform;
Gebruiksvoorwaarden:
Deze gebruiksvoorwaarden van Connect All, welke een bindende overeenkomst tussen Gebruiker en Connect All vormt;
Partij(en):
Connect All en/of Gebruiker;
Platform:
De door Connect All ontwikkelde en via de Website toegankelijk softwareapplicatie, waarvan de Gebruiker na het aanmaken van een Account gebruik kan maken;
Privacverklaring:
De privacyverklaring van MobileMatch, hier in te zien

Artikel 2. Algemeen

2.1 Connect All is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden zullen per e-mail of via het Platform bekendgemaakt worden en treden 14 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn via het Platform en op de Website te raadplegen. Indien de Gebruiker het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om zijn Account in overeenstemming met Artikel 11 stop te zetten en zijn Account te verwijderen, waarna de Gebruiker geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze voorwaarden binden Connect All dan ook niet.

2.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Connect All zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. De Dienst

3.1 De Dienst die Connect All aan de Gebruiker verleent bestaat uit het aanbieden van het Platform, waarvoor de Gebruiker een Account aan kan maken. Na het aanmaken van dit Account kan de Gebruiker Berichten uitwisselen met overige gebruikers, mits de Gebruiker daarvoor voldoende Credits bezit.

3.2 Het hoofddoel van de Dienst is het in contact brengen van de Gebruiker met overige gebruikers, die vervolgens via het Platform met elkaar kunnen communiceren.

3.3 Het doel van de Dienst omvat niet het tot stand brengen van contact in levende lijve tussen de Gebruiker en overige gebruikers van het Platform, het is Gebruiker niet verboden dergelijke afspraken met andere gebruikers te maken. Connect All garandeert hoe dan ook op geen enkele wijze dat een dergelijk contact via het Platform daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht.

3.4 Gebruik van de Dienst is enkel toegestaan voor Gebruikers die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft bereikt, zich niet kan verenigen met de inhoud van het Platform en/of zich buiten het geografisch gebied bevindt waarop de Dienst is gericht, dient de Gebruiker het gebruik van de Dienst direct te staken en zijn Account te beëindigen. Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel, zal Connect All het Account van Gebruiker direct verwijderen, zonder Credits van Gebruiker te restitueren.

3.5 De Gebruiker garandeert dat alle informatie die deze op zijn Account invoert correct, volledig en up-to-date is en dat eventuele wijzigingen in persoonlijke kenmerken en/of voorkeuren door de Gebruiker direct in het Account worden doorgevoerd.

3.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken, dan wel een fictief Account aan te maken. Dergelijke Accounts zullen door Connect All direct worden verwijderd.

3.7 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens en de Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Inloggegevens wordt gemaakt. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient deze Connect All daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.8 Connect All behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zelf profielen op het Platform aan te maken en namens deze accounts berichten aan de Gebruiker te verzenden. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat een deel van de profielen op het Platform derhalve fictief is en deze enkel zijn aangemaakt om Berichten mee uit te wisselen, afspraken in levende lijve zijn bij dergelijke Accounts niet mogelijk.

3.9 Connect All spant zich naar beste kunnen in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt derhalve dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals deze die aantreft binnen het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Connect All sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van het Platform en de Website dan ook nadrukkelijk uit.

3.10 Connect All is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (de inhoud van) de Dienst, een Account en/of het Platform aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het Platform te verrichten.

3.11 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 4. Credits

4.1 Om volledige toegang te krijgen tot het Platform, waar onder meer onder wordt begrepen het kunnen versturen en ontvangen van Berichten, dient de gebruiker in het bezit te zijn van Credits. Op het moment van aanmaken van het Account ontvangt de Gebruiker een vooraf door Connect All bepaald aantal Credits om met het Platform bekend te raken. Connect All is gerechtigd om deze starthoeveelheid Credits op ieder gewenst moment aan te passen en de Gebruiker kan aan een eerder gecommuniceerd bericht hierover, dan wel een door een andere gebruiker verkregen aantal Credits dan ook geen rechten ontlenen.

4.2 Via het Platform is de Gebruiker in staat om Credits bij te kopen. De prijzen van deze Credits zijn weergegeven op de Website en kunnen door Connect All op ieder moment worden aangepast. De betaling van de Credits dient de Gebruiker direct, door middel van iDeal-overboeking of telefonische betaling te voldoen. De weergegeven tarieven zijn altijd inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.

4.3 De gegevens van Connect All zijn beslissend voor de vaststelling van de totaal door Gebruiker verschuldigde bedragen voor het aanschaffen van het opgegeven aantal Credits, tenzij de Gebruiker gemotiveerd aan kan tonen dat deze gegevens onjuist zijn.

4.4 Het aantal Credits dat de Gebruiker in bezit heeft is weergegeven in het Account en over dit aantal kan niet worden gecorrespondeerd.

4.5 Indien de Credits van Gebruiker gedurende het verzenden van een Bericht opraken, dient deze nieuwe Credits aan te schaffen alvorens het Bericht verzonden kan worden.

4.6 Credits die gedurende een (technische) storing zijdens de Gebruiker zijn uitgegeven, worden in beginsel niet gerestitueerd. In geval van een (technische) storing bij Connect All, kan de Gebruiker een schriftelijk verzoek doen om restitutie van Credits die als gevolg van die storing zijn uitgegeven. Restitutie zal in een dergelijk geval niet op onredelijke gronden worden onthouden.

4.7 Aangeschafte Credits verliezen hun geldigheid na 12 maanden na aanschaf daarvan. Bij het uitgeven van Credits worden eerder aangeschafte Credits voor recenter aangeschafte Credits uitgegeven.

4.8 De Gebruiker stemt ermee in dat de overeenkomst tot het leveren van Credits door Connect All direct na betaling door de Gebruiker wordt nagekomen, zijnde binnen de in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn. De Gebruiker verklaart tevens, in overeenstemming met artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek, afstand te doen van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst tot aanschaf van Credits, zodra deze Credits door Connect All zijn geleverd. Credits zijn dan ook niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5. Content

5.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om door andere gebruikers van het Platform geplaatste content, zoals de informatie op hun profielen of berichten, op een wijze te gebruiken die niet in lijn is met het in artikel 3.2 gestelde doel en/of voor ander dan persoonlijk gebruik.

5.2 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Content die deze op het Platform plaatst voor andere gebruikers van het platform inzichtelijk is en dus gebruikt kan worden door deze gebruikers en dat Connect All voor dergelijk gebruik geen aansprakelijkheid aanvaardt.

5.3 Het is de Gebruiker nooit toegestaan om Content te plaatsen of anderszins via het Platform te verspreiden die i) inbreuk maakt of kan maken op de rechten van Connect All, andere gebruikers van het Platform en/of een derde, waar onder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten en rechten op het gebied van privacy, ii) illegale inhoud bevat of daarnaar verwijst, iii) schade kan toebrengen aan de reputatie van Connect All, iv) inhoud bevat van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard, dan wel anderszins in strijd is met geldende fatsoensnormen, ter beoordeling van Connect All, of v) anderszins onrechtmatig is. De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de schending van deze garantie.

5.4 Connect All behoudt zich het recht voor om Content, zoals een door de Gebruiker geplaatste foto, te weigeren indien dit naar het oordeel van Connect All noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Connect All. Geplaatste Content wordt in overeenstemming met de in Artikel 10 neergelegde procedure van het Platform verwijderd.

Artikel 6. Privacy

6.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het gebruik van het Platform, verstrekt de Gebruiker persoonsgegevens aan Connect All. Deze persoonsgegevens zullen conform de Privacyverklaring van Connect All en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

6.2 Indien de Gebruiker gedurende het gebruik van het Platform persoonsgegevens van andere gebruikers en/of een derde verwerkt, is de Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. Gebruiker garandeert dat deze verwerking altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving geschiedt en Gebruiker vrijwaart Connect All van iedere vordering van een derde ter zake. In ieder geval zal Gebruiker de contactgegevens van andere gebruikers van het Platform nooit gebruiken voor het versturen van mailings of andere ongewenste berichten, anders dan Berichten via het Platform.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Dienst, waar onder in ieder geval de Website en het Platform, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten uitsluitend bij Connect All en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht.

7.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, verstrekt Connect All aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, in overeenstemming met de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 De Gebruiker behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content. De Gebruiker verleent met het plaatsen van Content automatisch aan Connect All een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

7.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om door Connect All op het Platform geïnstalleerde of anderszins geïntegreerde technische en/of organisatorische beperkingsmaatregelen op enige wijze te saboteren of te omzeilen. Indien, op welke wijze dan ook, Connect All constateert dat de Gebruiker van het Platform gebruik heeft gemaakt zonder de daartoe vereiste Credits te hebben aangeschaft, is Connect All gerechtigd voor dit gebruik een redelijke vergoeding in rekening te brengen, niettegenstaande de overige (rechts)middelen die Connect All ten dienste staan om dit ongeautoriseerde gebruik te bestraffen, zoals het blokkeren van het Account en/of het verhalen van werkelijk geleden schade.

7.5 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Connect All rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Connect All daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Dienst enkel een middel is om de Gebruiker in contact te brengen met andere gebruikers van het Platform en Connect All doet dan ook geen enkele garantie met betrekking tot enig resultaat, zoals het tot stand komen van een verhouding of het plaatsvinden van een afspraak in levende lijve tussen de Gebruiker en een andere gebruiker.

8.2 Connect All doet haar uiterste best om, behoudens artikel 3.8, de aanwezigheid van fictieve profielen zo veel mogelijk te beperken, doch zij kan deze aanwezigheid niet uitsluiten. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Connect All geen invloed uit kan oefenen op (de inhoud van) accounts van andere gebruikers van het Platform, anders dan nadat zij een in Artikel 10 bedoelde melding heeft ontvangen, en dat deze profielen enkel de mening van deze respectievelijke gebruiker zelf weerspiegelt. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor enig nadeel dat wordt veroorzaakt doordat deze contact heeft (gehad), dan wel een overeenkomst heeft gesloten of andere handeling heeft verricht met een fictief profiel.

8.3 De Gebruiker is jegens Connect All aansprakelijk voor, en vrijwaart Connect All volledig tegen, alle vorderingen van derden, alsmede de schade en kosten die Connect All lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Connect All door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad gepleegd door de Gebruiker. Alle door Connect All gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

8.4 De Gebruiker staat er jegens Connect All voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving.

8.5 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Connect All geen invloed uit kan oefenen over de websites van partners die advertenties en/of overige uitingen met betrekking tot het Platform en/of de Dienst van Connect All op hun website plaatsen en dat deze partners zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud en juistheid van deze uitingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij van de Dienst maakt en alle handelingen die door middel van zijn Inloggegevens worden verricht - waar onder het plaatsen van Content - alsmede voor alle (gevolgen) van beslissingen en/of rechtshandelingen die hij door middel van het Platform maakt/uitvoert en vrijwaart Connect All van alle aanspraken van derden ter zake.

9.2 De aansprakelijkheid van Connect All voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van enige overeenkomst met de Gebruiker, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Connect All, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Connect All ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Connect All uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Connect All is echter in geen geval hoger dan € 500,= (ex. BTW).

9.3 “Directe schade” betekent uitsluitend:

a. zaakschade;

b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Connect All in overeenstemming zijn met de overeenkomst met Connect All;

c. redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de overeenkomst met Connect All;

d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst met Connect All.

9.4 Connect All is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 9.3, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst met Connect All, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Connect All in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 60 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Connect All meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens enige overeenkomst met Connect All, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 10. Melding van onrechtmatige Content

10.1 Connect All is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van het Platform en Connect All monitort niet de door Gebruiker met andere gebruikers uitgewisselde Berichten. Connect All zal slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven en na ontvangst van een daartoe strekkende melding, onmiskenbaar onrechtmatige Content verwijderen of een onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop zetten.

10.2 Connect All heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via het Platform van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Connect All kan worden gemeld. Dit kan door middel van het doen van een daartoe strekkende melding via de Klantenservice.

10.3 Connect All behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Connect All bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

10.4 Connect All zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

10.5 Degene die de melding doet vrijwaart Connect All tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Connect All lijdt, nog zal kunnen lijden of die Connect All dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

10.6 Connect All respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 De overeenkomst met betrekking tot gebruik van het Platform wordt tussen Partijen voor onbeperkte tijd aangegaan. De Gebruiker kan op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst staken en het Account verwijderen, waarmee de overeenkomst ten einde is, behoudens eventuele betalingsverplichtingen van de Gebruiker. Eventuele Credits die Gebruiker op het moment van beëindigen van het Account nog bezit, zullen niet worden gerestitueerd.

11.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Connect All ten dienste staan, is Connect All te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

a. Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

b. Connect All van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere gebruikers van het Platform, derden of Connect All zelf kunnen toebrengen.

Connect All zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Connect All verwijdert bij beëindiging het Account en/of door Gebruiker geplaatste Content. Connect All blijft gerechtigd om alle Content die de Gebruiker op het Platform heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in artikel 7.3. Na het einde van de overeenkomst zal Connect All echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. Connect All is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 12. Varia

12.1 Connect All mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

12.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Connect All ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.